ALGEMENE VOORWAARDEN WISL WORLD KENNISPLATFORM

Definities

WISL: We Inspire, Share & Learn, gevestigd te Tielt. ON: BE 0833 028 278

Klant: degene met wie Wisl een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: WISL en klant samen.

Klant: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Wisl.World

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2. Prijzen

Alle prijzen die WISL en Wisl World hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die WISL hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WISL te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die WISL niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

3. Lidmaatschap Wisl.World

Wisl.World is een dienst van WISL. Voor dit product gelden de volgende voorwaarden:

3a. Betaling

Lidmaatschap op ons platform is gratis.

3b. Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen opgezegd worden door de klant door dit kenbaar te maken via een mail naar moderator@wisl.world

4. Herroepingsrecht

Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • Het product niet is gebruikt
  • De klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • De bedenktijd van 14 dagen zoals hiervoor genoemd, vangt aan: op de dag nadat de klant het product heeft betaald.

De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via moderator@wisl.world.

Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal WISL deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant.

5. Retentierecht

WISL kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van WISL heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan WISL.

WISL is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

6. Levering

Nadat een online product gekocht is zal de klant direct na betaling inloggegevens ontvangen voor het programma of zullen de e-books per mail verstuurd worden.

7. Vrijwaring

De klant vrijwaart WISL tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WISL geleverde producten en/of diensten.

8. Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WISL.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling WISL ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

9. Aansprakelijkheid WISL

WISL is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien WISL aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

WISL is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien WISL aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van WISL vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

11.Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WISL toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door WISL niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WISL in verzuim is.

WISL heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien WISL kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

12.Overmacht

Tot overmachtsituatie worden - doch niet uitsluitend - gerekend:

  • noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor WISL 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat WISL er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

WISL is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

13.Wijziging algemene voorwaarden

WISL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van WISL.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WISL bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

15.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Aangepast op 17 december 2021.